1. Úvod

 

Veľmi často sa pri debarierizácii automaticky myslí na prekážky v priestoroch spojované s telesne postihnutými osobami a prípadne si väčšina pracovníkov dokáže predstaviť prekážky pre nevidiacich, avšak nepočujúci sú celkom neznáma téma. V nasledujúcej časti sa vám pokúsime ponúknuť niektoré jednoduché riešenia, ktoré dokážu vašu inštitúciu sprístupniť aj osobám so sluchovým postihnutím.

Východiskom pre metodiku sprístupňovania inštitúcií pre nepočujúcich boli otázky vzídené z celoslovenského prieskumu, ktorého sa celkovo zúčastnilo 59 kultúrnych inštitúcií (najmä rôzne múzeá a galérie) a vyplynulo z neho, že inštitúcie nevedia, ako bariéry nepočujúcim odstrániť.

Vytvorili sme teda materiál, kde približujeme, čo je pre nepočujúcich bariérou a prečo, a ponúkame možnosti, ako bariéry začať odstraňovať. Niekedy aj málo, môže byť veľa a ďakujeme vám všetkým, ktorí sa do čítania pustíte.

Na materiáli sa podieľali ľudia, ktorí sa problematike sprístupňovania dlhodobo venujú.

2. Čo si predstaviť pod pojmom prístupnosť pre nepočujúcich?

 

Zažili ste niekedy situáciu, že nedokážete na webových stránkach nájsť informáciu, ktorú nutne potrebujete? Alebo dostanete e-mailom odpoveď, ktorá vo vás prebúdza len ďalšie otázky? Podobné situácie komunikačného a informačného zmätku zažívame v živote všetci, či počujeme, alebo nie. Nepočujúci majú ale prístup k informáciám zhoršený navyše tým, že je slovenčina pre nich cudzím jazykom… alebo sú na webových stránkach všetky dôležité inštrukcie spracované pomocou videí bez titulkov.

Prístupnosť osobám so zdravotným postihnutím ukladajú zákonné normy (pozri kapitolu Legislatíva), je ale dobré vedieť, že informačné prehľadné materiály a webové zdroje budú prospešné všetkým nám, ktorých práve z nepríjemných zvukov bolí hlava, aj nepočujúcim, ktorí žiadne zvuky, príjemné ani nepríjemné, počuť nemôžu.

Postaviť nový web alebo preložiť všetky textové materiály do slovenského posunkového jazyka predstavuje určite obrovskú finančnú i organizačnú záťaž. Nie je ale nutné sa k nej odhodlať hneď. Na prístupnosti je možné pracovať postupne, po malých krôčikoch, ktoré vašu organizáciu nezaťažia ani z hľadiska bežnej prevádzky, ani z hľadiska rozpočtu.

Ide o to, začať skôr pozerať na to, čo robíme, alebo ako to robíme, trochu inak, s ohľadom na prístupnosť.

Radi vám ukážeme, kadiaľ je možné sa vydať.

3. Prečo sprístupňovať vašu inštitúciu nepočujúcim?

 
 

Ľudia, ktorí s osobami so sluchovým postihnutím zatiaľ nemajú osobnú skúsenosť, sa často domnievajú, že pokiaľ poskytnú týmto ľuďom dostatok zdrojov v písomnej podobe, bude z hľadiska prístupnosti všetko v poriadku.

Slovenčina je ale prirodzeným jazykom len pre tie osoby so sluchovým postihnutím, ktorí sú napr. nedoslýchaví, tzn. počuje ju aspoň do istej miery celý život, alebo ohluchnutí, ktorí stratili sluch až po jej osvojení. Títo ľudia zvyčajne nemajú väčšie problémy s porozumením písanému textu a s komunikáciou v písomnej slovenčine.

Situácia nepočujúcich, ktorí komunikujú slovenským posunkovým jazykom (SPJ), je ale úplne odlišná. Slovenčinu sa naučili alebo ešte len učia ako cudzí jazyk a vzhľadom na to, že ju nikdy nepočujú, je toto učenie veľmi náročné. Ako istí by ste sa cítili napr. pri komunikácii v portugalčine, ktorú by ste sa učili len z učebníc a nikdy ju nepočuli v hovorenej podobe? Výhodou pre vás by bezpochyby bolo, že by sa vašim chybám nikto nečudoval. My, počujúci Slováci, ale väčšinou predpokladáme, že naši nepočujúci krajania ovládajú slovenčinu bez problémov. Teraz už ale aspoň vy viete, že aj nepočujúci polyglot, ktorý ovláda plynule tri alebo štyri odlišné národné posunkové jazyky (napr. britský, americký, poľský…) s vami bude komunikovať písanou slovenčinou s veľmi špecifickými chybami a nebude vždy rozumieť všetkému, čo mu napíšete vy.

4. Ako postupovať, keď chcem byť prístupnou inštitúciou?

 

Ako sme už spomínali v úvode, nie je nutné v záujme prístupnosti hneď vytvoriť nový web a všetky staré materiály vyhodiť do odpadkového koša. Na začiatok stačí málo. Ako ale začať?

Spoločne hľadajme spôsoby, ako začať. Napíšte na stránku Kontakt.

5. Ukážky prístupnosti – čo môžete vašim nepočujúcim klientom ponúknuť

 
I. TEXTOVÉ A AUDIOMATERIÁLY

Pokiaľ používate audiosprievodcu či je Váš vzdelávací obsah, v niektorej časti podávaný v zvukovej podobe, pripravte si pre prípad návštevy osôb so sluchovým postihnutím ich textovú podobu. Tento krok bude prínosný nielen pre nepočujúcich, ale aj pre návštevníkov z radov cudzincov.

Podobne ocenia ako nepočujúci, tak aj cudzinci texty písané v ľahko zrozumiteľnom jazyku (tzv. easy to read texty). Ako taký text pripraviť? Dajte pripravené texty prečítať svojmu desaťročnému synovcovi. Čomu nerozumie, to preformulujte, alebo rovno odstráňte.

II. TLMOČENIE A SIMULTÁNNY PREPIS

Objednajte si na vybrané prednášky, komentované prehliadky alebo akcie pre školy tlmočníka SPJ alebo prepisovateľa (podľa toho, koho očakávate).

Začať môžete postupne: vyberte si napríklad nejakú akciu, zaistite na ňu tlmočenie a/alebo prepis a ponúknite ju komunite. Alebo si napríklad môžete naplánovať, že za rok sprístupníte 4 akcie, ďalší rok už 12… nikto od vás nečaká, že bude celý váš program prístupný hneď.

Kde objednať tlmočenie a prepis? S tým vám radi pomôžeme! Napíšte na stránku Kontakt.

 
III. WEBOVÉ STRÁNKY

Nedá sa povedať, aký je všeobecne najlepší spôsob, ako najlepšie sprístupniť webovú stránku pre nepočujúcich. Nie je potrebné zaobstarať každý odsek textu videom – môžete využiť aj skôr spomínané úpravy textov v zmysle ich zjednodušenia.

Vytvorenie videomateriálov však veľmi pomôže sprístupniť vaše stránky používateľom SPJ. Ako na to? Môžete v spolupráci s odborníkmi vytvoriť video alebo videá, ktoré obsahujú všetky podstatné informácie. V takomto tíme sú nielen skúsení prekladatelia do SPJ, ale aj web dizajnéri, copywriteri a ďalší dôležití ľudia, ktorí sa postarajú o to, aby výsledok naplnil váš zámer. Aj s tým vám môžeme pomôcť my – píšte na stránku Kontakt.

Aj pri príprave videí je potrebné mať na pamäti, že to, čo je počuť, by malo byť aj vidieť. Robíte nové video? Zaobstarajte ho titulkami (to zvládnete aj sami, návod napr. na YouTube).

 
IV. VYUŽITIE QR KÓDOV

Pokiaľ vo vašej inštitúcii vznikne nejaký videomateriál, môžete ho návštevníkom sprístupniť aj inak ako odkazom na vaše webové stránky. Tento odkaz môžete skryť do podoby QR kódu. ktorý bude súčasťou vašich tlačených propagačných a výukových materiálov. Užívatelia si potom jednoducho jeho načítaním zobrazia vaše video.

Ako QR kód získate? Okrem spolupráce s profesionálmi existuje aj jednoduchá možnosť, že video umiestnite na svoj kanál na YouTube a príslušný kód si k danému odkazu vygenerujete pomocou niektorého z online prístupných nástrojov, ktoré môžu vygenerovať QR kód aj zadarmo.

Pokiaľ vás zaujíma, ako je možné vyššie, pozrite sa do sekcie Príklady dobrej praxe.

6. Prístupnosť z pohľadu legislatívy

 

Ak vás zaujíma legislatíva, pozrite sa do sekcie Prístupnosť z pohľadu legislatívy.

7. Autorský tím

Koncepcia obsahu:

Mgr. Kateřina Pešková, Mgr. Petr Vysuček, Ph.D.

Konzultanti k obsahu:

Mgr. Nada Hynková Dingová, Ph.D., Mgr. MgA. Mariana Chytilová, PhD, Roman Polášek, Marek Kanaš

Autori textu:

Mgr. Kateřina Pešková, Mgr. Jana Servusová, Mgr. Jana Havlová (kapitola Legislatíva)

Editorka slovenskej verzie: MgA. Tatiana Vejdovská

Preklad do SPJ: Roman Polášek

Úprava webové stránky: Marek Kanaš

8. Zdroje, užitočné odkazy a kontakty

 

DeafStudio, preklady do slovenského posunkového jazyka

https://deafstudio.net

Innosign, konzultačná služba pre inkluzívne vzdelávanie pre posunkujúcich

https://innosign.eu

Deaf Friendly, tlmočenie a preklady do českého posunkového jazyka

https://www.deaffriendly.cz

Jeden svet pre všetkých, česká konzultačná služba pre prístupnú kultúru

https://www.jedensvet.cz/jspv/

Naďa Hynková Dingová, tlmočníčka českého posunkového jazyka, koordinátorka projektu Múzejná noc pre nepočujúcich

https://www.lintel.cz

Mariana Chytilová, metodička prístupnosti

https://www.marianachytilova.com

9. O projekte

 

Cieľom projektu bolo podporiť odstránenie prekážok dostupnosti kultúrneho a umeleckého zážitku. Vytvorili sme materiál, ktorý obsahuje naše know-how debarierizácie kultúrnych inštitúcií pre nepočujúcich. Materiál je určený verejným inštitúciám a poskytuje návod, ako odstrániť bariéry, ukazuje možnosti, upozorňuje na legislatívne nároky nepočujúcich, na prístupnosť a poskytuje kontakty a možné postupy.

Materiál čerpá z našich skúseností a skúseností kolegov v zahraničí, ktorí sa debarierizáciou rôznych inštitúcií dlhodobo zaoberajú.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V Prešove, december 2021